Asa. 16:31: « Minoa an’i Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao », Toriteny Faneva