« Fanahy Masina: mampahery ny mino amin’ny fijoroany ho vavolombelona »