Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 6@6)

  1. Fehiny sy hafatra

Araka ireo fanazavana ireo dia antitranterina etoana fa lova masina ary marika tokana sy sarobidy navelan’i Jesosy ho antsika ny hazofijaliany. Efa nampahafantarina antsika tamin’izao dinidinika tsotra izao ny hevitra ara-panahy fonosiny. Inoana fa ny Fanahy Masina no hanampy amin’izay hahazoantsika izany bebe kokoa mba hahamafy orina sy hampitombo ny finoana amam-pitiavantsika an’i Jesosy Tompo noho izay efa niaretany teo amin’ny hazofijaliana ho famonjena antsika.

Izao àry no hafatra apetraka amintsika:

Izay manam-panahy handinika aoka izy handinika lalina tokoa!

(Nosoratan’i Raiamandreny Pastora RAZAFINDRAKOTO A. Georges, Dr., Filohan’ny Synodam-paritany Antananarivo – SPAnta –)

 

*** Ireo fizarana teo aloha: